Villkor för Streetfood Helsingborg

Här kan du ta del av de fullständiga villkoren för Streetfood Helsingborg. Streetfood innefattar all typ av försäljning av tillagad mat från foodtruck, cykel, vagn eller liknande.

Villkoren  har tagits fram med stöd av ordningslagen (1993:1617) 3 kap 15 §. Avtalshavaren har att iaktta de Allmäna lokala ordningsföreskrifterna för Helsingborgs stad (Beslutade av kommunfullmäktige den 28 oktober 2009, § 149 och reviderande den 27 januari 2010, § 7 och den 22 oktober 2014, § 153).

Vid avtalsskrivning ska sökanden

 • lämna uppgift om namn eller firma, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).
 • vara registrerad för F-skatt eller FA-skatt hos skatteverket.
 • ha registrerat sin verksamhet som en mobil livsmedelsanläggning hos miljöförvaltningen.
 • godkänna villkor.
 • företrädas av firmatecknare.

Avtalshavaren ska ha kassaregister som är certifierat och uppfyller de krav som ställs i skatteförfarandelagen och skatteverkets föreskrifter.

Avtalet är personligt och kan ej överlåtas.

Upplåten plats får inte helt eller delvis överlåtas av innehavaren till någon annan. Ersättare ska anmälas till och godkännas av Stadsbyggnadsförvaltningen eller av denna anlitad entreprenör.

Avtalshavaren ska kunna ta del av och förstå all löpande information och kommunikation.

Vid motorfordon får fordonet storlek vara max 3.500 kg och uppfylla de miljökrav som Helsingborgs stad ställer på miljöanpassade fordon i miljözoner.

Platser där uppställning av Streetfood kan ske framgår av ”Street foodplatser Helsingborg”. Observera att vissa platser ej kan nyttjas vid vissa tillfällen, då platsen kan ingår i ett större evenemang.

Stadsbyggnadsförvaltningen samarbetar med Skatteverket och förutsätter att verksamheten följer gällande regler och lagar då vi verkar för schysst konkurrens.

Stadsbyggnadsförvaltningen har mandat att godkänna tillfälliga tillstånd för streetfood.

Instruktioner

Det erbjuds fem tidpunkter att bedriva matförsäljning på platserna:

 • 06:00-10:00
 • 10:00-15:00
 • 15:00-20:00
 • 20:00-24:00
 • 24:00-04:00

Inom dessa tidsintervall ingår iordningsställande och avstädning av området.

Avtalshavaren bokar sin plats och tid efter tidsrangordning för en vecka i taget.

För att samtliga streetfood aktörer ska få samma möjligheter att nyttja samtliga platser kan vi begränsa antalet ”besök” på samma plats och klockslag till två tillfällen per vecka.

Information om tillståndshavarens namn, adress och telefonnummer sätts upp på försäljningsplatsen. Detta följer av marknadsföringslagen (2008:486), där det anges att viss information ska lämnas till konsumenten.

Fordonet möjliggör framkomlighet, in- och utfart och utgör ingen fara för ordning och säkerhet i trafiken. Fordonet ska vara helt, rent och klotterfritt enligt stadens klotterpolicy. Med fordon menas foodtruck, cyklar, vagnar eller liknande.

Tomgångskörning får inte ske längre än en minut (gäller motordrivna fordon)

Inga föremål får placeras på mark utanför fordonet, som t.ex. stolar, bord, menytavlor, gatupratare, elverk eller annat. Däremot får papperskorg hängas på utsidan av fordonet.

Avtalshavaren ska städa inom en radie av 25 meter från fordonet efter avfall som kan härröras till verksamheten och ta med sig allt avfall vid avetablering.

Avtalshavaren ska följa andra föreskrifter och villkor som kan meddelas av annan myndighet gällande t.ex. brandsäkerhet, livsmedelshantering, miljö, avfall och skatteverket.

Avtalet kan sägas upp om:

 • avgiften inte erläggs inom föreskriven tid.
 • gällande lagar, bestämmelser och villkor inte följs vid uppställning med stöd av avtalet.
 • den anmälda livsmedelshanteringen begränsas av miljöförvaltningen till att inte omfatta hanteringen i föreskrivna villkor.
 • det finns upprepande brister i städningen.
 • det sker upprepande brott mot försäljningstiderna.
 • bokad plats upprepade gånger inte utnyttjas.
 • det är av väsentlig betydelse för trafiken eller allmän ordning och säkerhet att avtalet upphör.
 • det av annat skäl är av särskild vikt för Helsingborgs stad att avtalet upphör.

Streetfood-taxor antagna i KF 2016-06-16

Foodtrucks

 • 15 000 kronor per år om avtal skrivs på minst ett år i taget.
 • 1 500 kr per mån om avtal skrivs på mindre än ett år och minimum 1 mån.

Cykel- och mopedvagnar

 • 7 500 kronor per år om avtal skrivs på minst ett år i taget.
 • 750 kr per mån om avtal skrivs på mindre än ett år och minimum 1 mån.